Університет Короля Данила

Депозити банку як інвестиційний ресурс економічного розвитку

Show simple item record

dc.contributor.author Брова, Володимир Володимирович
dc.date.accessioned 2024-05-08T10:04:07Z
dc.date.available 2024-05-08T10:04:07Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.citation Брова В. В. Депозити банку як інвестиційний ресурс економічного розвитку : наукова робота на здобуття кваліфікації магістра / ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування. Івано-Франківськ, 2024. 91 с.: табл.21, рис.13, дод. uk_UA
dc.identifier.other УДК 336
dc.identifier.uri http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/569
dc.description Брова В. В. Депозити банку як інвестиційний ресурс економічного розвитку: наукова робота на здобуття кваліфікації магістра студента спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування; науковий керівник: Н. В. Гребенюк. Івано-Франківськ, 2024. 91 с.: табл.21, рис.13, дод. uk_UA
dc.description.abstract В першому розділі роботи охарактеризовано специфіку формування ресурсів банку. Тому від того, наскільки ефективно організована в банку робота по залученню коштів, наскільки точно сформульована стратегія та тактика проведення депозитних операцій залежить не тільки фінансове, а й економічне (насамперед, конкурентне) становище банку на ринку банківських продуктів та послуг. В другому розділі проведено діагностику ефективності проведення депозитних операцій у банку, яка визначається складною та взаємопов’язаною сукупністю багатьох факторів, до яких можна віднести економічні, фінансові, соціально-культурні, політичні, технологічні, демографічні та інші ризики, які повинні враховувати не тільки керівництво, а й провідні спеціалісти банків. В третьому розділі розглянуто умови, при яких зростає роль і значення перспективного фінансового прогнозування, планування та управління депозитними операціями в банках, результативне використання яких можливе, на наш погляд, тільки на основі комплексного, системного підходу, що передбачає застосування програмно-цільових методів організації й управління їх діяльністю. The first section characterizes the specifics of the formation of bank resources. Therefore, not only the financial but also the economic (primarily, competitive) position of a bank in the market of banking products and services depends on how efficiently the bank organizes its work on attracting funds, how accurately the strategy and tactics of deposit operations are formulated. The second section analyzes the efficiency of deposit operations in a bank, which is determined by a complex and interrelated set of many factors, including economic, financial, socio-cultural, political, technological, demographic and other risks that should be taken into account not only by the management but also by leading bank specialists. The third section discusses the conditions under which the role and importance of long-term financial forecasting, planning and management of deposit operations in banks are increasing, and in our opinion, their effective use is possible only on the basis of an integrated, systematic approach, which involves the use of program- targeted methods of organization and management of their activities. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування uk_UA
dc.subject депозитні операції uk_UA
dc.subject комерційний банк uk_UA
dc.subject процентні ставки uk_UA
dc.subject рівень інфляції uk_UA
dc.subject фінансова стійкість uk_UA
dc.subject страхування вкладів uk_UA
dc.subject банківський менеджмент uk_UA
dc.subject deposit operations uk_UA
dc.subject commercial bank uk_UA
dc.subject interest rates uk_UA
dc.subject inflation uk_UA
dc.subject financial stability uk_UA
dc.subject deposit insurance uk_UA
dc.subject bank management uk_UA
dc.title Депозити банку як інвестиційний ресурс економічного розвитку uk_UA
dc.title.alternative наукова робота на здобуття кваліфікації магістра uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account