Університет Короля Данила

Обгрунтування напрямів інвестування у розвиток виробничої інфраструктури підприємств

Show simple item record

dc.contributor.author Мокляк, Тарас Вікторович
dc.date.accessioned 2024-05-09T08:59:33Z
dc.date.available 2024-05-09T08:59:33Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.citation Мокляк Т. В. Обгрунтування напрямів інвестування у розвиток виробничої інфраструктури підприємств:наукова робота на здобуття кваліфікації магістра / ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування. Івано-Франківськ, 2024. 75 с.: рис.8, дод. uk_UA
dc.identifier.other УДК 330.322
dc.identifier.uri http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/573
dc.description Мокляк Т. В. Обгрунтування напрямів інвестування у розвиток виробничої інфраструктури підприємств: наукова робота на здобуття кваліфікації магістра студента спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування. Івано-Франківськ, 2024. 75 с.: рис.8, дод. uk_UA
dc.description.abstract Дана кваліфікаційна (магістерська) робота присвячена детальному вивченню та аналізу інвестування у розвиток виробничої інфраструктури, зокрема в контексті умов ведення бізнесу в Україні, враховуючи сучасні виклики, пов'язані з війною та змінами у законодавстві. У розділі 1 розглянуті теоретичні основи інвестування, визначені основні аспекти та стратегії інвестування у виробничу інфраструктуру. Важливість розвитку такої інфраструктури для підприємств обгрунтована, а основні методи інвестування визначені. Розділ 2 присвячено аналізу стану виробничої інфраструктури та інвестиційних можливостей в Україні. Розглянуті актуальні умови бізнесу, сучасний стан підприємств, зміни в законодавстві під час війни, а також програми підтримки бізнесу в умовах війни. Аналіз проблем та потреб бізнесу надає повноту зображення ситуації. У розділі 3 надані конкретні пропозиції та рекомендації щодо інвестування у виробничу інфраструктуру. Обгрунтована оптимізація використання інвестицій та розглянуті стратегії вдосконалення виробничої інфраструктури з урахуванням потенційних викликів. Робота завершується висновками, де узагальнено отримані результати та підкреслено ключові висновки кожного розділу. В цілому, магістерська робота є комплексним дослідженням інвестицій у виробничу інфраструктуру в умовах сучасної бізнес-та економічної обстановки в Україні. This thesis is dedicated to a comprehensive study and analysis of investment in the development of industrial infrastructure, particularly in the context of business operations in Ukraine, considering contemporary challenges related to war and legislative changes. Chapter 1 examines the theoretical foundations of investment, defines key aspects and strategies for investing in industrial infrastructure. The significance of developing such infrastructure for enterprises is justified, and the main investment methods are outlined. Chapter 2 focuses on the analysis of the state of industrial infrastructure and investment opportunities in Ukraine. It explores current business conditions, the present state of enterprises, legislative changes during the war, and support programs for businesses amid the conflict. The analysis of problems and needs of businesses provides a complete picture of the situation. Chapter 3 provides specific proposals and recommendations for investing in industrial infrastructure. Investment projects are developed, optimizing investment usage is justified, and strategies for improving industrial infrastructure are discussed, taking potential challenges into account. The thesis concludes with a summary where the obtained results are synthesized, and key findings from each chapter are emphasized. Overall, this thesis constitutes a comprehensive investigation into investments in industrial infrastructure within the contemporary business and economic environment in Ukraine. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування uk_UA
dc.subject бізнес uk_UA
dc.subject інвестування uk_UA
dc.subject виробництво uk_UA
dc.subject інфраструктура uk_UA
dc.subject аналіз uk_UA
dc.subject стратегія uk_UA
dc.subject business uk_UA
dc.subject investment uk_UA
dc.subject production uk_UA
dc.subject infrastructure uk_UA
dc.subject analysis uk_UA
dc.subject strategy uk_UA
dc.title Обгрунтування напрямів інвестування у розвиток виробничої інфраструктури підприємств uk_UA
dc.title.alternative наукова робота на здобуття кваліфікації магістра uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account