Університет Короля Данила

Оцінка фінансової стійкості банківських установ в умовах економічних перетворень

Show simple item record

dc.contributor.author Базилів, Іван Олексійович
dc.date.accessioned 2024-05-13T08:25:30Z
dc.date.available 2024-05-13T08:25:30Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.citation Базилів І. О. Оцінка фінансової стійкості банківських установ в умовах економічних перетворень: наукова робота на здобуття кваліфікації магістра / ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування. Івано-Франківськ, 2024. 102 с.: табл.18, рис.18, дод. uk_UA
dc.identifier.other УДК 336
dc.identifier.uri http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/577
dc.description Базилів І. О. Оцінка фінансової стійкості банківських установ в умовах економічних перетворень: наукова робота на здобуття кваліфікації магістра студента спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування; науковий керівник: Н. О. Гавадзин. Івано-Франківськ, 2024. 102 с.: табл.18, рис.18, дод. uk_UA
dc.description.abstract В даній кваліфікаційній (магістерській) роботі висвітлено сутність фінансового стану банку в умовах економічних перетворень та здійснено його комплексну рейтингову оцінку. Робота присвячена детальному вивченню та аналізу показників фінансової стійкості АТ «ОТП-Банк». У розділі 1 розглянуто теоретико - методичні аспекти фінансової стійкості банківської установи, фактори впливу на цей показник - як внутрішні так і зовнішні. Висвітлено алгоритми розрахунку та економічний зміст показників фінансової стійкості. Розділ 2 присвячено оцінці сучасного стану банківської системи України в контексті рівня її фінансової стійкості на підставі аналітичних розрахунків, за якими зроблено обгрунтовані висновки щодо тенденції до зниження рівня рентабельності за всіма аналізованими показниками. У розділі 3 здійснено комплексну рейтингову оцінку фінансової стійкості банку, основою якої є метод фінансових коефіцієнтів, а також запропоновано напрями її підвищення. Отримані результати аналізу та зроблені висновки можуть бути використані для покращення фінансової стійкості АТ «ОТП Банк». This qualification (master's) thesis highlights the essence of the financial condition of the bank in the context of economic transformations and provides a comprehensive rating assessment. The work is devoted to a detailed study and analysis of the financial stability indicators of OTP-Bank JSC. Section 1 discusses the theoretical and methodological aspects of the financial stability of a banking institution, the factors influencing this indicator, both internal and external. The algorithms of calculation and economic content of financial stability indicators are highlighted. Section 2 is devoted to the assessment of the current state of the banking system of Ukraine in the context of its financial stability level based on analytical calculations, which led to reasonable conclusions about the downward trend in profitability for all analyzed indicators. Section 3 provides a comprehensive rating assessment of the bank's financial stability, based on the method of financial ratios, and suggests ways to improve it. The obtained results of the analysis and conclusions can be used to improve the financial stability of OTP Bank JSC. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування uk_UA
dc.subject банк uk_UA
dc.subject АТ «ОТП-Банк» uk_UA
dc.subject аналіз uk_UA
dc.subject фінансова стійкість uk_UA
dc.subject рентабельність uk_UA
dc.subject ліквідність uk_UA
dc.subject ефективність uk_UA
dc.subject bank uk_UA
dc.subject OTP-Bank JSC uk_UA
dc.subject analysis uk_UA
dc.subject financial stability uk_UA
dc.subject profitability uk_UA
dc.subject liquidity uk_UA
dc.subject efficiency uk_UA
dc.title Оцінка фінансової стійкості банківських установ в умовах економічних перетворень uk_UA
dc.title.alternative наукова робота на здобуття кваліфікації магістра uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account